ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


ՀապավումներAPEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցություն

BSEC (Black Sea Economic Cooperation) Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն

CBSS (Council of the Baltic Sea States) Բալթիկ ծովի պետությունների խորհուրդ

CCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

CE (Council of Europe) Եվրոպայի խորհուրդ (ԵԽ)

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա

CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա

CERN (European Organization for Nuclear Research) Միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կազմակերպություն

CIS (Commonwealth of Independent States) Անկախ պետությունների համագործակցություն

COST (European Cooperation in Science and Technology) Գիտության և տեխնոլոգիայի բնագավառներում եվրոպական համագործակցություն

CRC (Convention on the Rights of Childen) Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organisation) Միջուկային փորձարկումների արգելման համապարփակ պայմանագրի կազմակերպություն

EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) Եվրատլանտյան գործընկերության խորհուրդ

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (ՎԶԵԲ)

EC (European Community) Եվրոպական համայնք (ԵՀ)

EC (European Commmission) Եվրոպական հանձնաժողով (ԵՀ)

ECS (European Coal and Steel Community) Ածխի և պողպատի եվրոպական համայնք (ԱՊԵՀ)

ECSC (Economic and Social Committee of the EC) ԵՀ տնտեսական և սոցիալական հարցերով կոմիտե

ECU (European Currency Unit) Էքյու՝ Եվրոպական արժութային միավոր

ECWS (European Centre for Work and Society) Աշխատանքի և հասարակության եվրոպական կենտրոն

EDF (European Development Fund) Զարգացման եվրոպական հիմնադրամ

EEA (European Economic Area) Եվրոպական տնտեսական տարածք (ԵՏՏ)

EEC (European Economic Community) Եվրոպական տնտեսական համայնք (ԵՏՀ)

EFTA (European Free Trade Association) Ազատ առևտրի եվրոպական ասոցիացիա (ԱԱԵԱ)

EIB (European Investment Bank) Եվրոպական ներդրումային բանկ

EIESP (European Institute of Educational and Social Policy) Կրթական և սոցիալական քաղաքականության եվրոպական ինստիտուտ

EIM (European Institute for the Media) Լրատվամիջոցների եվրոպական ինստիտուտ

EMS (European Monetary System) Եվրոպական դրամավարկային համակարգ

EMU (European Monetary Union) Եվրոպական արժութային միություն

EP (European Parliament) Եվրոպական պառլամենտ

ERDF (European Regional Development Fund) Տարածաշրջանային զարգացման եվրոպական հիմնադրամ

ESF (European Social Fund) Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամ

EU (European Union) Եվրոպական միություն (ԵՄ)

EURATOM (European Atomic Energy Community) Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնք

EUROSTAT (Community's Statistical Office) Եվրոպական համայնքի վիճակագրական գրասենյակ

FAO (Food and Agricultural Organisation) ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն

GATS (General Agreement on Trade in Services) Ծառայությունների առևտրի գլխավոր համաձայնագիր (ԾԱԳՀ)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Մաքսերի և առևտրի գլխավոր համաձայնագիր (ՄԱԳՀ)

IAEA (International Atomic Energy Agency) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (Համաշխարհային բանկ)

ICAO (International Civil Aviation Organization) Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն

ICRC International Committee of the Red Cross) Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե

IDA (International Development Association) Զարգացման միջազգային ասոցիացիա

IFAD (International Fund for Agricultural Development) Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ

IFC (International Finance Corporation) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա

ILO (International Labor Organization) Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

IMF (International Monetary Fund) Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (ԱՄՀ)

IMO (International Maritime Organization) Ծովագնացության միջազգային կազմակերպություն

Interpol (International Criminal Police Organization) Քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպություն

IOM (International Organization for Migration) Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

ISO (International Organization for Standardization) Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն (ՍՄԿ)

ITC (International Trade Centre) Առևտրի միջազգային կենտրոն

ITU (International Telecommunication Union) Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Բազմակողմ ներդրումների երաշխիքային գործակալություն

NATO (North Atlantic Treaty Organization) Հյուսիս-ատլանտյան պայմանագրի կազմակերպություն

NGLS (Unites Nations Non-Governmental Liaison Service) ՄԱԿ-ի ոչ կառավարական կապերի գրասենյակ

OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակ

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ

OIOS (Office of Internal Oversight Services) ՄԱԿ-ի ներքին վերահսկման ծառայությունների գրասենյակ

OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) Քիմիական զենքի արգելման հարցերով կազմակերպություն

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպություն

OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ)

TBT (Technical Barrier to Trade) Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտներ (ԱՏԽ)

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Մտավոր սեփականության իրավունքների` առևտրին առնչվող հայեցակետեր

UN (United Nations) Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման հարցերով խորհրդաժողով

UNDP (United Nations Development Program) ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

UNEP (United Nations Environment Program) ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակութային հարցերով հանձնաժողով

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար

UNHCRHR (United Nations High Commissioner for Human Rights) ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար

UNICEF (United Nations Children's Fund) ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամ

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) ՄԱԿ-ի վերապատրաստման և հետազոտությունների ինստիտուտ

UNMOVIC (United Nations Monitoring and Verification Commission) ՄԱԿ-ի մոնիտորինգի և վերահսկողության հանձնաժողով

UPU (Universal Postal Union) Համաշխարհային փոստային միություն

WB (World Bank) Համաշխարհային բանկ (ՀԲ)

WCL (World Confederation of Labor) Աշխատանքի համաշխարհային համադաշնություն

WFP (World Food Program) Պարենի համաշխարհային կազմակերպություն

WFTU (World Federation of Trade Unions) Արհեստակցական միությունների համաշխարհային ֆեդերացիա

WHO (World Health Organization) Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ կամ ԱջՀԿ)

WIPO (World Intellectual Property Organisation) Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն

WMO (World Meteorological Organisation) Օդերևութաբանական համաշխարհային կազմակերպություն

WTO WToO (World Tourism Organization) Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպություն

WTO WTrO (World Trade Organization) Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ կամ ԱռՀԿ)