ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


Թարգմանությունների ստանդարտ


«Թարգմանչական ծառայություններ. ծառայության պահանջներ» ԵՆ 15038 ստանդարտը պատրաստվել է CEN/BT/TF 138 «Թարգմանչական ծառայություններ» տեխնիկական հարցերով կոմիտեի կողմից և հաստատվել է Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի կողմից 2006 թվականի ապրիլի 13-ին: 2007 թվականի դրությամբ միայն հինգ ԵՄ անդամ պետություններ (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Միացյալ Թագավորություն, Նիդեռլանդներ և Ավստրիա) են նշված ստանդարտը պաշտոնապես հրապարակել իրենց ազգային ստանդարտների կատալոգում։

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2008 թվականի հունվարի 22-ի N 5-Ա հրամանով 2008 թվականի փետրվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության մեջ է դրվել ՀՍՏ ԵՆ 15038-2007 «Թարգմանչական ծառայություններ. ծառայության պահանջներ» ստանդարտը՝ որպես ազգային ստանդարտ։

Ստանդարտով սահմանվում և ամրագրվում են թարգմանչական ծառայություններ մատուցողների կողմից որակյալ ծառայությունների տրամադրման պահանջները, թարգմանչական ծառայություններ մատուցողներին տրամադրվում է շուկայի կարիքների հետ համապատասխանությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի և պահանջների ամբողջական փաթեթ:

Ստանդարտն իրավասու մարմնի կողմից ընդունված փաստաթուղթ է, որով սահմանվում են համընդհանուր և բազմակի կիրառման համար կանոններ, ցուցումներ կամ արտադրանքի համար բնութագրեր կամ դրանց հետ կապված արտադրման գործընթացներ և մեթոդներ: Ստանդարտը կարող է ընդգրկել նաև տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, պայմանանշաններին, արտադրանքի մակնշմանը կամ պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջներ և նորմեր: Դրանց հետ համապատասխանությունն ապահովելը պարտադիր չէ, սակայն կարող է ծառայել որպես որակի գրավական:

Թարգմանչական ծառայությունների ստանդարտը ներառում է մոտ 95 առանձին պահանջ՝ թարգմանչական ծառայություններ մատուցողների կողմից ընդունված աշխատանքային ընթացակարգերի, թարգմանության գործընթացում ընդգրկված մասնագետներին ներկայացվող որակավորման և ամրագրված փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Ստանդարտի պահանջները բավարարելու և սկզբունքներին հետևելու ուղղությամբ գործադրվող նպատակային և իրական ջանքերը համարվում են առավել բարձր կազմակերպչական արդյունավետության և նշանակալի որակական փոփոխության ապահովման երաշխիքները: